Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pure Air Nederland BV Zakelijk en Particulier

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld zowel voor de zakelijke markt , hierna te noemen ‘de afnemer’ als de particuliere markt, hierna te noemen ‘de consument’.

Het deel van deze algemene voorwaarden dat is opgesteld voor consumenten is niet van toepassing op de afnemers. De afnemers kunnen derhalve op dat deel van de algemene voorwaarden geen beroep doen noch daaraan worden gehouden.

De ondernemer kan de consument niet houden aan het deel van de algemene voorwaarden dat bestemd is voor de afnemer. De consument is aan dat deel van de algemene voorwaarden niet gebonden.

De consument kan, desgewenst, zich wel beroepen op het deel van de algemene voorwaarden dat bestemd is voor de afnemer.

Dit om uit te sluiten dat mogelijk de consument met nadeliger voorwaarden zou kunnen worden geconfronteerd dan de algemene voorwaarden die voor de afnemer gelden.

 1. DE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE RELATIES (hierna: de afnemer of afnemer)

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een door Pure Air Nederland hem, haar of de rechtspersoon uitgebrachte offerte heeft geaccepteerd, leverancier is of anderszins in commerciële betrekking tot ondernemer staat of komt te staan:
  2. dag: kalenderdag;
  3. ondernemer: Pure Air Nederland BV of een door haar gemachtigde of anderszins bevoegde (rechts)persoon die zulks schriftelijk en overtuigend kan aantonen;
  4. overeenkomst: iedere overeenkomst of verbintenis die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst of verbintenis;
  5. product: het betreffende door ondernemer aangeboden artikel, te leveren of geleverde zaak of wat daarmee annex is waaronder tevens te verstaan reserveonderdelen, garantie- en servicewerkzaamheden;
  6. voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  7. partijen: ondernemer en afnemer en overige (rechts)personen waarmee ondernemer mee in een contractuele verhouding staat of komt te staan;
  8. het bedrijf: de door ondernemer gevoerde organisatie, dan wel een als zodanig door de ondernemer aangewezen organisatie.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en verbintenissen tussen ondernemer en een afnemer en overige (rechts)personen, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer en overige (rechts-) personen wordt uitdrukkelijk verworpen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd (moeten) worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer en overige (rechts-)personen) zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen of afspraken ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden naar de ratio en de bedoeling van deze bepalingen en hetgeen partijen daarvan mochten verwachten.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar hetgeen hiervoor onder 4 en 5 is opgenomen.
 7. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarmee zijn vervallen, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog of aansluitend de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van de ondernemer is vrijblijvend.
 2. Herkenbare, kennelijke vergissingen, misslagen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod of voorstel bevat zodanige informatie, dat het voor de afnemer duidelijk is wat de bedoeling en strekking van het aanbod is en welke de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden dan wel met zich meebrengen. Dit omvat in ieder geval:
  • de koopsom resp. prijs inclusief belastingen;
  • de (eventuele) kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke (rechts)handelingen daarvoor gelden;
  • de betaling, de aflevering en/of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor het aanvaarden van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
  • deze tussen partijen geldende algemene voorwaarden

Artikel 3 – Grote bestellingen, korting en offertes

 1. Dit artikel kan van toepassing zijn indien afnemer ten minste 10 stuks of meer van één en hetzelfde artikel wil bestellen.
 2. Indien de afnemer van één artikel minstens 5 stuks wil bestellen kan de ondernemer op verzoek van de afnemer een korting berekenen.
 3. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft al dan niet tijdelijk niet meer beschikbaar is.
 4. Een aangevraagde offerte is tot 7 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig.
 5. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer op een adres bij afnemer af te leveren. Afnemer kan daar echter geen rechten of aanspraken aan ontlenen.
 6. Wanneer een afnemer meer exemplaren van 1 artikel bestelt kan ondernemer geen afwijkende levertijd garanderen.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod komt er geen overeenkomst tot standen is de ondernemer daaraan niet gebonden, tenzij de ondernemer zulks uitdrukkelijk accepteert.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt na aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de(ze) daarbij gestelde voorwaarden tot stand.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs digitale weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs digitale weg de acceptatie van het aanbod.
 3. De ondernemer kan en mag verifiëren of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen zal en/of kan voldoen en verder van al omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor het aangaan en verantwoord nakomen van de overeenkomst.
 4. De ondernemer kan om voormelde redenen een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering en aflevering daarvan extra voorwaarden verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het bestelde product nog leverbaar is, respectievelijk op voorraad is respectievelijk er geen bijzondere omstandigheden, waaronder overmacht, zijn die de uitvoering verhinderen.

Artikel 5 – Prijs

 1. Gedurende de tijd dat het aanbod geldt worden geen prijswijzigingen doorgevoerd tenzij door de overheid.
 2. De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 6 – Betaling en redelijke kosten

 1. De door afnemer verschuldigde bedragen worden bij het plaatsen van een order voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.
 2. Van lid 1 afwijkende betalingsmomenten zijn alleen mogelijk indien deze vooraf zijn overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Daarbij kunnen redelijke (extra) kosten worden bedongen door de ondernemer, te voldoen door de afnemer.
 3. De ondernemer behoudt te allen tijde het recht van reclame bij niet (tijdige) betaling in het kader van betalingsafspraken zoals benoemd in lid 2 van dit artikel.
 4. Om ondernemer moverende redenen kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling worden verlangd.
 5. Van iedere vorm van verrekening is door de afnemer afstand gedaan en door de ondernemer uitgesloten. De ondernemer behoudt zijn recht van verrekening voor.
 6. Geschillen omtrent de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting(en) niet op.
 7. De afnemer zal ieder vorm van onjuiste informatie verstrekt inzake betalingen bij ontdekking onmiddellijk schriftelijk bekend maken aan ondernemer.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ondernemer (af)geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle (betalings-)verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen, daaronder zeker begrepen de koopsom, in rekening gebrachte kosten en schadevergoeding.
 2. Door ondernemer geleverde zaken mogen, zolang zij onder het voorbehoud van eigendom vallen, niet worden vervreemd noch als betaalmiddel worden gebruikt, noch worden bezwaard (al dan niet middels een zekerheidsrecht).
 3. De afnemer zal tenminste zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is zich ten aanzien van de (af)geleverde producten als een goed huisvaarder gedragen en ter bevestiging daarvan alle in dat licht noodzakelijke of nuttige of passende maatregelen treffen ter behoud van die producten alsmede ondernemer daarover te informeren waaronder tevens is te verstaan (pogingen tot) beslagen.
 4. De afnemer accepteert op voorhand alle door de ondernemer in te roepen rechten en te treffen maatregelen inzake haar eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8 – Levering, uitvoering, risico en vrijwaring

 1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de afwikkeling inzake bestellingen van producten.
 2. Als plaats van (af)levering geldt in beginsel het zakelijk adres van de afnemer zoals dat blijkt uit de registers van de Kamer van Koophandel. Bij daarvan afwijkende adressen kan de ondernemer verificatie toepassen en (af)levering weigeren.
 3. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd, doch uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling.
 4. Indien de levertijd niet wordt gehaald zal afnemer daarvan per omgaande schriftelijk op de hoogte worden gesteld zonder dat de afnemer de bestelling kan annuleren, de overeenkomst kan ontbinden of schade kan claimen bij de ondernemer.
 5. Indien een product niet (meer) leverbaar is zal de ondernemer een vrijblijvend aanbod doen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten, dat in beginsel bij de ondernemer berust, vervalt resp. komt tot een einde op het moment van aflevering/bezorging op het adres zoals benoemd in lid 2.

Artikel 9 – Reclame en herroepingsrecht

 1. De afnemer zal bij ontvangst van het afgeleverde product dat onmiddellijk onderzoeken op beschadigingen aan verpakking of het product zelf en bij constatering daarvan dat per omgaande schriftelijk aan de ondernemer bekend maken.
 2. Tevens onderzoekt en stelt de afnemer onmiddellijk vast of het geleverde product voldoet aan de bij de bestelling horende omschrijvingen en verwachte kwaliteit en functionaliteit.
 3. Afwijkingen door de afnemer vastgesteld zoals beschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt direct, doch uiterlijk 5 dagen na (af)levering schriftelijk gemeld aan de ondernemer.
 4. Indien van een vorm van afwijking of gebrek van het product later melding wordt gemaakt, komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling tenzij de afnemer overtuigend en met bescheiden kan aantonen en onderbouwen dat de afwijking of het gebrek reeds bij de aflevering aanwezig was. In dat geval geldt een termijn van reclame van 30 dagen na (af)levering van het betreffende product.
 5. De ondernemer zal zich vergewissen van de schriftelijke bezwaren en/of klachten van de afnemer, zich daarvan een beeld vormen en haar (eerste) bevindingen uiterlijk een maand na bekendmaking van de bezwaren/klachten schriftelijk bekend maken aan de afnemer en zo nodig een passend afwikkelingsvoorstel doen.
 6. De betalingsverplichting van afnemer wordt in geen geval opgeschort.
 7. De afnemer blijft tevens gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 10 – Conformiteit en fabrieksgarantie

 1. De ondernemer garandeert dat de afgeleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Afnemer kan schriftelijk aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie met inachtneming van de door de fabrikant gehanteerde garantietermijn.
 3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen ondeskundig gebruik, weersomstandigheden of schade ontstaan als gevolg van (onge)val en/of tijdens transport door afnemer.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel (al dan niet opzettelijk) verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van de ondernemer en/of zijn ondergeschikten en/of andere (rechts)personen die onder de verantwoordelijkheid vallen van ondernemer.
 2. Aansprakelijkheid voor andere, indirecte schades, waaronder begrepen (al dan niet opzettelijk) gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en omzetschade door haperingen in de bedrijfsuitvoering, alles in de ruimste zin van de betekenis van het woord, is nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling aantoonbaar en onderbouwd betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele daartoe te rekenen redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de inhoud overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze gebrekkige prestatie aan de ondernemer toegerekend kan worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer ten aanzien van de afnemer, uit welke hoofde dan ook, is steeds per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte gebleken onjuiste en/of gebleken onvolledige gegevens.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De ondernemer wordt door de afnemer gevrijwaard voor (mogelijke) aanspraken van derden in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst waarbij schade wordt geleden, althans waarbij zulks wordt gesteld en waarvan de oorzaak niet aan de ondernemer kan worden verweten of toegerekend.
 2. Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de afnemer verplicht de ondernemer zowel buiten als in rechte zo veel mogelijk bij te staan en daarbij alles te doen dat binnen zijn macht en mogelijkheden ligt.
 3. Indien de afnemer zulks nalaat is ondernemer gerechtigd zelf daartoe over te gaan en komen alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van ondernemer en derden ontstaan voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 13 – Overmacht

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige overeengekomen of anderszins ingeroepen verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De ondernemer kan zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan acht maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien de ondernemer zijn verplichtingen ten dele kan nakomen is afnemer verplicht die te accepteren en de daarbij behorende betalingsverplichting na te komen conform deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of hetgeen daartoe gerekend kan worden dienen door de afnemer zo spoedig mogelijk en met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden aan termijnen is opgenomen en overigens in het rechtsverkeer geldt, volledig en duidelijk omschreven, en derhalve schriftelijk, worden bekend gemaakt aan de ondernemer.
 2. De ondernemer zal de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de afnemer bevestigen en daarbij aangeven wat, rekening houdend met de aard en omvang van de klacht, de vermoedelijke reactietijd zal zijn.
 3. De ondernemer streeft er naar uiterlijk 6 weken na indiening van de klacht met de afnemer tot een bevredigende oplossing te zijn gekomen. Indien dat niet lukt is er sprake van een geschil.
 4. Ondernemer en afnemer gaan dan bij elkaar te raden om te trachten tot afspraken omtrent de verdere behandeling van het geschil te komen. Daarbij zullen de mogelijkheden van het inschakelen van een arbiter of een geschillencommissie worden betrokken.
 5. Indien ondernemer en afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de verdere behandeling van de klacht is uitsluitend de ‘gewone’ rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover te beslissen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhoudingen tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en uitgesloten.
 3. Geschillen tussen partijen worden, nadat is gebleken dat mogelijkheden opgenomen in artikel 14 van dit deel van de algemene voorwaarden niet tot een oplossing hebben geleid, uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 16 – Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen eenzijdig door de ondernemer worden gewijzigd. De tussen partijen reeds overeengekomen  algemene voorwaarden blijven alsdan gelden en van toepassing.

 

II  DE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN (hierna: de consument of consument).

Dit deel van de Algemene Voorwaarden van Pure Air Nederland BV geldt alleen voor consumenten en is daarom uitsluitend van toepassing op transacties of anderszins rechtsbetrekkingen met consumenten.

Voor zover dit deel van de voorwaarden voor de afnemer gunstiger bepalingen bevat dan het deel van de voorwaarden voor zakelijk relaties is dit deel niet van toepassing op de rechtsbetrekkingen met de afnemer en kan dit deel van de algemene voorwaarden niet door de afnemer worden ingeroepen.

Indien de voorwaarden voor zakelijke relaties gunstiger bepalingen bevatten dan de voorwaarden voor consumenten kunnen die bepalingen (lees; de zakelijke bepalingen) door consumenten worden ingeroepen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. De consument is een natuurlijke persoon die zaken/producten/service/ garantie van de ondernemer afneemt bestemd voor eigen privégebruik dan wel bestemd voor een ander natuurlijk persoon, zonder daarbij het oogmerk te hebben het product zakelijk of bedrijfseconomisch in te zetten, te gebruiken of te verhandelen. Indien de consument met ‘hij’ wordt aangeduid geldt de betreffende bepaling evenzeer en in dezelfde bewoordingen voor vrouwen en transgenders.
 2. De ondernemer is de besloten vennootschap Pure Air Nederland BV, dan wel een van haar vennootschappelijke concernpartners dan wel een (rechts) persoon die schriftelijk is gemachtigd namens Pure Air Nederland BV in het rechtsverkeer te treden en Pure Air producten aan te bieden.
 3. Onder digitale mededelingen en/of digitale communicatie worden begrepen alle elektronische uitingen, waaronder emailberichten, gericht aan een adres dat door de ondernemer ten behoeve van het product dan wel door de consument bekend is gemaakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden (voorwaarden voor particulieren) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waaronder elk aanbod van de ondernemer en elke tot stand gekomen overeenkomst, verbintenis, tussen de ondernemer en de consument.
 2. De ondernemer draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden de consument tijdig ter hand worden gesteld respectievelijk aan hem bekend worden gemaakt onder verwijzing naar de vindplaats.
 3. Het deel voorwaarden voor zakelijke relaties is evenzeer van toepassing op transacties met de consument doch uitsluitend indien het recht de toepassing van de inhoud van de voorwaarden zakelijke relaties respectievelijk afzonderlijke bepalingen daarvan niet verbiedt en de consument daarmee niet in een (zeer) nadelige positie wordt gebracht.
 4. Zijn er in deze algemene voorwaarden (afnemers en consument) vergelijkbare bepalingen opgenomen geldt voor de consument de meest gunstige bepaling als zijnde overeengekomen met de ondernemer.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod omvat een omschrijving van de aangeboden producten en hun aantal. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien een aanbod een afwijkende prijs, zoals een korting, heeft een beperkte tijd geldig is of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Elk aanbod bevat een verwijzing naar de algemene voorwaarden, zodat voor de consument duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn wanneer het aanbod wordt aanvaard.
 4. De consument wordt uitdrukkelijk gewezen op het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument van het aanbod waarmee alsdan tevens de daarbij toepasselijke (algemene) voorwaarden gelden.
 2. Indien de consument het aanbod digitaal heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer dat eveneens zo spoedig mogelijk.
 3. De ondernemer zorgt voor een veilige web omgeving. Dat geldt ook voor digitale betalingen.
 4. De ondernemer mag verificatie doen inzake de gegoedheid van de consument en (bij te onderbouwen twijfel) de tot stand gekomen overeenkomst ontbinden zonder de consument daarvoor schadevergoeding kan verlangen.

Artikel 5 – Waar de consument thuis op moet letten

 1. Tijdens de bedenktijd (14 dagen) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product, de verpakking en wat er overigens toebehoord. Hij zal het product slechts uitpakken en in werking stellen zodanig dat hij zich kan overtuigen dat het ontvangen product het bestelde product is en in werking voldoet aan de voorschriften en verwachtingen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die een gevolg is van een manier van verkeerd of onzorgvuldig omgaan met het product.

Artikel 6 – De consument ontbindt de overeenkomst (herroeping)

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het bewijs van de ingeroepen ontbinding berust bij de consument. Als bijlage bij deze algemene voorwaarden is een ontbindingsformulier gevoegd dat tevens afzonderlijk op de website is geplaatst en met de offerte wordt meegezonden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het betreffende product heeft ontvangen.
 3. Indien de consument de ontbinding digitaal heeft ingeroepen zal de ondernemer dat direct, althans zo spoedig als mogelijk is, digitaal bevestigen aan de consument
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid en in artikel 3 bedoelde (ontbindings-) informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 20 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – En hoe gaat het dan verder?

 1. Als de consument het gekochte product niet (langer) wil, meldt hij dat uiterlijk 15 dagen na ontvangst aan de ondernemer. Dat kan met het ontbindingsformulier of op een andere manier maar wel zo duidelijk dat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan.
 2. Het betreffende product wordt binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, door de consument teruggestuurd, of gebracht. Dit hoeft niet als de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen.
 3. De consument heeft in ieder geval het product tijdig teruggestuurd/terugbezorgd als dat is gebeurd voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken.
 4. Het product wordt teruggezonden met alles wat erbij hoort, bij voorkeur in de originele staat en verpakking, waarbij de door de ondernemer bekendgemaakte aanwijzingen zoveel mogelijk worden opgevolgd.
 5. De consument moet zo nodig bewijzen dat het recht van herroeping op de juiste wijze en op tijd is ingeroepen en uitgevoerd.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product wanneer de ondernemer dat aan de consument (tijdig) heeft meegedeeld. Wanneer de ondernemer dat niet heeft gemeld hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. Zodra de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, Zijn alle (aanvullende) overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van de digitale herroeping door de consument zo spoedig mogelijk op dezelfde wijze een ontvangstbevestiging aan de consument.
 2. De ondernemer vergoedt naast de koopsom alle (met in achtneming van het bepaalde in art 7 lid 5 van deze voorwaarden) alle relevante betalingen/kosten van de consument, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld.
 3. Terugbetaling geschiedt zodra de ondernemer het product heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. De ondernemer betaalt de koopsom en koster direct terug indien hij heeft aangeboden het product zelf op te (doen) halen.
 4. De ondernemer betaalt de consument op dezelfde manier terug als de betaling is ontvangen tenzij de consument het goed vindt dat er op een andere wijze wordt terugbetaald. De terugbetaling is gratis voor de consument.
 5. Als de consument ervoor kiest het product op een duurdere manier terug te sturen dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten daarvan niet terug te betalen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere belastingen of heffingen.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft waarbij de consument dan de overeenkomst kan beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in zou gaan.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn steeds inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra bovenwettelijke garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen van de consument indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal zo zorgvuldig als mogelijk is, en van hem verwacht mag worden, handelen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer bekend heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal zich maximaal inspannen om het bestelde product uiterlijk 30 dagen na bestelling af te leveren bij de consument. Mocht tijdige aflevering niet mogelijk zijn zal de ondernemer de consument daarvan op de hoogte brengen zodra dat de ondernemer bekend is. Mocht levering na bekendmaking niet binnen 30 dagen nadien gerealiseerd zijn kan de consument de bestelling/overeenkomst annuleren/beëindigen. Na annulering/beëindiging conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging/aflevering aan de consument of aan een vooraf aangewezen vertegenwoordiger. Ondernemer en consument kunnen daarover hiervan afwijkende nadere afspraken maken.

Artikel 12 – Betaling en incasso

 1. De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Ter zake de betaling en de vooruitbetalingen kunnen afzonderlijke individuele nadere afspraken worden gemaakt die uitsluitend kunnen worden ingeroepen indien deze schriftelijk zijn aangegaan en vastgelegd.
 2. Zonder nadere afzonderlijke afspraken kan de consument onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden echter wel verplicht worden tot vooruitbetaling van 50% van de aankoopsom, de bijbehorende kosten en de belastingen.
 3. Wanneer deze vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat die vooruitbetaling is uitgevoerd en op de bankrekening van de ondernemer is bijgeschreven..
 4. Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens worden onmiddellijk en gedocumenteerd schriftelijk door de consument aan de ondernemer gemeld.
 5. Indien de consument niet tijdig heeft betaald geeft de ondernemer de consument schriftelijk. al dan niet digitaal, een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven waarvan, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd is en de ondernemer gerechtigd is buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 6. De incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 50,-.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over het afgeleverde product of de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk door de ondernemer aan de consument bevestigd waarbij wordt aangegeven wat, mede gezien de aard en omvang van de klacht de behandeltijd zal zijn
 3. De ondernemer streeft er naar de klacht uiterlijk 6 weken na indiening bevredigend met de consument te hebben opgelost.
 4. De ondernemer streeft er naar uiterlijk 6 weken na indiening van de klacht met de consument tot een bevredigende oplossing te zijn gekomen. Indien dat niet lukt is er sprake van een geschil.
 5. Ondernemer en consument gaan dan bij elkaar te raden om te trachten tot afspraken omtrent de verdere behandeling van het geschil te komen. Daarbij zullen de mogelijkheden van het inschakelen van een arbiter of een geschillencommissie worden betrokken.
 6. Indien ondernemer en afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de verdere behandeling van de klacht is uitsluitend de ‘gewone’ rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover te beslissen.

Artikel 14 – Geschillen

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhoudingen tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en uitgesloten.
 3. Geschillen tussen partijen worden, nadat is gebleken dat mogelijkheden opgenomen in artikel 13 van dit deel van de algemene voorwaarden niet tot een oplossing hebben geleid, uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Groningen 13 november 2020

Pure Air Nederland BV