Privacyverklaring

Privacyverklaring Pure Air Nederland BV

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pure Air Nederland BV verwerkt van haar klanten, afnemers, partners en websitebezoekers.

Indien u uw persoonsgegevens aan Pure Air Nederland BV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Pure Air Nederland BV, Bornholmstraat 80, 9723AZ Groningen

KVK Pure Air Nederland BV; 80875289

Eindverantwoordelijke; R.G. Medema

 1. Welke gegevens verwerkt Pure Air Nederland BV en voor welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens (indien wij die ooit van u hebben ontvangen):

 1. voor- en achternaam
 2. organisatienaam
 3. Afdeling
 4. adresgegevens
 5. telefoonnummer
 6. e-mailadres
 7. bankrekeningnummer
 8. geslacht

2.2. Technische gegevens bij websitebezoek

 1. IP-adres
 2. Browsertype
 3. Locatie
 4. Apparaat

2.3. Pure Air Nederland BV kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst;
 2. om een (verdere) toekomstige samenwerking te zoeken;
 3. voor facturatie en financiële administratie die voortkomt uit onze samenwerking;
 4. om u gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen;
 5. Om, indien u klant bent, een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken;
 6. Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens.

 

 1. Bewaartermijnen

Pure Air Nederland BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Deze bewaartermijnen hebben wij vastgelegd in ons verwerkingsregister.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Pure Air Nederland BV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pure Air Nederland BV gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Pure Air Nederland BV. Met de verwerkers heeft Pure Air Nederland BV een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het onze administratie (info@paned.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pure Air Nederland BV zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Pure Air Nederland BV uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze administratie (info@paned.nl).

Pure Air Nederland BV zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen twee werkdagen in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Pure Air Nederland BV u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Pure Air Nederland BV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met onze administratie (info@paned.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie (info@paned.nl).

 1. Cookies

Tijdens een bezoek aan de website van Pure Air Nederland BV worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenoemde cookies ingezet.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen

 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Dit document is voor het laatst gewijzigd in juni 2021.