Wetenschappelijk bewijs

 

De ActivePure® Technologie in onze apparaten is getest in meer dan 100 onafhankelijke laboratoriumonderzoeken en verschillende ‘live’ omgevingen.

De Nederlandse samenvatting van onderstaande onderzoeksrapporten zijn een weergave van de hoogwaardige mogelijkheden van onze technologie. Waaronder het neutraliseren van SARS-CoV2 in de lucht en op oppervlakken en het verwijderen en/of terugdringen van o.a. MRSA en Stafylokokken in medische omgeving (Intensive Care).

Boven- en onderaan deze pagina staat de link om de uitgebreide Engelstalige onderzoeksrapporten in te zien.


1. Deactivatie van het nieuwe Coronavirus SARS-CoV-2 in de lucht door Aerus-technologie – Universiteit van Texas, afdeling geneeskunde

 • ActivePure Technology voor het elimineren van levend SARS-CoV-2 in de lucht
 • Aerus Pure and Clean getest

Aerus Medical, LLC ontwikkelde technologie om microbiële verontreinigingen te elimineren met behulp van krachtige oxidatiemiddelen die microben onschadelijk kunnen maken. Bij laboratoriumtests bleek de technologie van Aerus in staat om in nauwelijks 7 uur SARS-CoV-2 (in een biofilmcoating) op oppervlakken met 99,98% te elimineren. Bij tests voor goedkeuring tot FDA klasse II-medische hulpmiddelen bleek Aerus-technologie de hoeveelheid MS2-bacteriofagen in de lucht al binnen 30 minuten met 99,99% te reduceren. Deze bevindingen suggereren dat de technologie van Aerus ook effectief zou zijn bij het elimineren van SARS-CoV-2 in de lucht.

Dit onderzoek is bedoeld om te testen in hoeverre een apparaat van Aerus Medical, LLC SARS‑CoV‑2 in de lucht kan elimineren.

Resultaten                        

Tijdens de aerosol- en bemonsteringsronde bedroeg de gemiddelde vochtigheidsgraad ongeveer 70% en de temperatuur ongeveer 22°C. In tabel 1 staan de log-reducties (ten opzichte van de virusconcentratie op t=0) in virusconcentratie voor de controle- en testapparaten met de verschillende inschakelingstijden. Alle inschakelingstijden van de apparaten werden in drievoud getest, behalve tijdens de controle na 3 minuten (apparaat uit), controle na 10 minuten (apparaat uit), controle na 30 minuten en controle na 60 minuten. Voor het testapparaat kwamen de gemeten virusconcentraties voor alle monsters op één na uit onder de onderste detectielimiet (40 pfu/ml of 1,6 log) van de plaque-assays.

De log-reductie varieerde dus van ≥2,87 tot ≥3,38, wat overeenkomt met ≥99,87 tot ≥99,96%. Aangezien er in bijna alle gevallen geen plaque werd gedetecteerd, kon het deactiveringspercentage ook ≥99,99% (≥4 log) bedragen. De log-reductie in virusconcentratie bij de controlerondes varieerde van 0,61 tot 2,91; bij één bemonstering (controle na 60 minuten) kwam de virusconcentratie echter uit onder de onderste detectielimiet van de assay, wat een log-reductie van ≥3,18 opleverde. De daadwerkelijke nettoreductie van de virusconcentratie kon niet worden bepaald, omdat het testapparaat het virus tot een niet te detecteren niveau had uitgeschakeld. Het is dus waarschijnlijk dat er meer virusdeeltjes werden uitgeschakeld dan kon worden gemeten.

Samenvatting  

De Aerus-technologie schakelde SARS-CoV-2 in de lucht uit tot een niet te detecteren niveau. Uit de resultaten blijkt dat als het gaat om de onderste detectielimiet, het percentage virusreductie ≥99,87 tot ≥99,96% bedroeg; aangezien er na het gebruik van het testapparaat echter geen virus kon worden gedetecteerd, was het daadwerkelijke percentage reductie in elk geval waarschijnlijk hoger dan 99,99%. De daadwerkelijke nettoreductie kon vanwege de onderste detectielimiet van de hoeveelheidsbepaling niet worden vastgesteld, maar ook deze lag waarschijnlijk hoger dan 99,99%.


2. Verificatie van de werkzaamheid van ActivePure® Technology voor het decontamineren van SARS-CoV-2 – MRI Global

 • ActivePure Technology voor het decontamineren van levend SARS-CoV-2
 • Hydroxyl Blaster getest

Dit eindrapport is bij MRIGlobal (MRIGlobal) opgesteld voor de werkzaamheden verricht voor mRIGlobal-taaknr. 311624.01.001

Doelstelling

De opkomende dreiging van COVID-19-infecties door SARS-CoV-2 en het hoge percentage ernstige ziektes en overlijdens door besmetting hebben geleid tot een grote behoefte aan snelle ontwikkeling en evaluatie van effectieve tegenmaatregelen. Op verzoek van Aerus, LLC heeft MRIGlobal het luchtzuiveringssysteem van Aerus LLC voor hele ruimtes met ActivePure® Technology getest en geëvalueerd. Het ActivePure®-kamerzuiveringssysteem maakt gebruik van vrije zuurstof- en watermoleculen in de lucht die door een honingraatmatrix worden getrokken. De technologie produceert krachtige oxidatiemiddelen die weer in de ruimte worden afgegeven om biologische bacteriële en virale verontreinigingen onschadelijk te maken. Het ActivePure®kamerzuiveringssysteem is in laboratoriumproeven bij MRIGlobal onafhankelijk getest op de vernietiging van SARS-CoV-2 op oppervlakken (stam van het Washington-isolaat).

Testresultaten

Tests van het ActivePure®-apparaat wezen op een aanzienlijke SARS-CoV-2-reductie op teststrips na 3 en 6 uur, met resultaten van respectievelijk 93,27% en 97,95%. Voor de 7-uurstest werd de testkast gecontroleerd bevochtigd tot een relatieve luchtvochtigheid van 63% tijdens de hele test. De haalbare SARS-CoV-2-reductie op de teststrips bedroeg hierbij 99,98%. Verondersteld wordt dat de vochtigheidsgraad in de (luchtdicht afgesloten) testkast door de werking van de ActivePure® afneemt en dat de krachtige oxidatiemiddelen die de ActivePure® produceert, na 1, 3 en 6 uur zijn afgenomen of verdwenen, waardoor ook de werkzaamheid tegen SARS-CoV-2 afneemt. Nadat de luchtvochtigheid op 63% was gereguleerd, vertoonde de test na 7 uur een toegenomen virale log-reductie van bijna 2 ten opzichte van de 6-uurstest en een virale logreductie van ongeveer 2,5 ten opzichte van de 3-uurstest. De test na 1 uur blootstelling toonde aan dat het ActivePure®-systeem niet werkzaam was voor het uitschakelen van virussen bij virusconcentraties op teststrips ten opzichte van positieve controlestrips.


3. Testen van verontreinigingen in de lucht en op oppervlakken op IC’s in een Canadees ziekenhuis – Health Science Center Newfoundland, Canada

 • Pathogeenreductie door Medical Guardian op intensivecareafdelingen voor chirurgie en hart- en vaatziekten
 • Testresultaten wezen op een verbetering na plaatsing van UV- en HEPA-filters

Dit onderzoek werd opgezet om te bepalen of Beyond by Aerus ActivePure® Technology daadwerkelijk in staat is micro-organismen en deeltjes uit de lucht en van oppervlakken op intensivecareafdelingen voor chirurgie en hart- en vaatziekten te verminderen en te verwijderen. Micro-organismen die via oppervlakken of de lucht worden verspreid, dragen in belangrijke mate bij aan infecties van operatiewonden/ziekenhuisinfecties, waarbij stafylokokken en meticilline-resistente stafylokokken de meest voorkomende bacteriën zijn. De aanwezigheid van deze bacteriën (inclusief MRSA, schimmels en zwevende deeltjes) werd voor en na het plaatsen van Beyond Medical Guardian Air-apparaten geanalyseerd.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het aantal bacteriën, MRSA, schimmels en zwevende deeltjes na plaatsing van Beyond Medical Guardian Air-apparaten aanzienlijk afneemt, waardoor het risico op infectie door pathogenen voor patiënten en zorgverleners op deze IC-afdelingen aanzienlijk kleiner wordt.

 • De afname van bacteriën en schimmels varieerde van 73% tot 94%.
 • Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) daalde over het algemeen tot onder het detecteerbare niveau bij de eerste tests, en in één geval met een zeer hoog niveau bleek de waarde na plaatsing met 100% te zijn gedaald.
 • Staphylococcus aureus was met 97% afgenomen.
 • Voedingsbodems op basis van bloed en aardappel-agar vertoonden 64% tot 85% minder bacteriën, schimmels en gisten.
 • De afname van zwevende deeltjes in de lucht varieerde van 41% tot 95%.

Conclusie

De Beyond Medical Guardian Air met Aerus ActivePure Technology was uiterst effectief voor het verwijderen van bacteriën (waaronder MRSA) en schimmels op alle oppervlakken, en droeg bij aan de voortdurende bescherming van oppervlakken en de lucht tegen verdere besmetting.


4. Werkzaamheid van het Aerus Medical Guardian Air System tegen verschillende bio-aerosolen – Aerosol Research and Engineering Laboratories

 • FDA 510K klasse II-testbeoordeling – Medical Guardian

Achtergrond: in dit in vitro-onderzoek werd de werkzaamheid van de Aerus Medical Guardian voor het decontamineren van verschillende in lucht opgeloste biologische agentia in kaart gebracht. De Medical Guardian van Aerus Medical LLC (Bristol, VA) is een luchtzuiveringssysteem voor binnenshuis om micro-organismen in de lucht te neutraliseren. De werkzaamheid van het systeem werd op zes (6) in lucht opgeloste biologische agentia getest: twee vegetatieve bacteriën: Staphylococcus epidermidis (Gram +) en Erwinia herbicola (Gram +); twee virussen: MS2 (RNA-bacteriofaag) en Phi X174 (DNA-bacteriofaag); een bacteriële endospore; Bacillus globigii, en een schimmelspore; Aspergillus niger. De test bestond uit één controleproef en drie decontaminatieproeven per getest organisme.               

Samenvatting van de resultaten

De Medical Guardian vertoonde in totaal een gemiddelde netto log-reductie van 4,80 +/- 0,74 voor alle geteste organismen.     
Met een gemiddelde netto log-reductie voor alleen de twee vegetatieve bacteriën van 5,41 +/- 0,07, bleek het apparaat beter in staat vegetatieve bacteriën uit de lucht van testkamers te verwijderen dan virussen of sporen. De tests op beide virussen kwamen echter onder de detectielimiet uit, aangezien er na een bepaald punt geen plaques meer op de voedingsbodems werden waargenomen. Dit houdt in dat de netto log-reductie voor deze organismen enkel een minimumwaarde weerspiegelt. Van sporen is bekend dat ze sterk en zeer veerkrachtig zijn. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat deze netto log-reducties niet zo hoog uitvallen als die voor de andere organismen.